logo
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
संचालक मंडळ
संचालक मंडळ २०१७-२०२२
पंचवार्षिक निवडणुक दि. १८ जून २०१७,निकाल १९ जून २०१७,माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड २० ऑक्टोबर २०१८
 
अध्यक्ष
श्री भाऊसाहेब लक्ष्मण खातळे
D.C.E.
९८२२१२५०८५
1
उपाध्यक्ष
श्री अशोक भिकाजी शिंदे
D.C.E.
९४२२७५४५५३
1
संचालक
श्री सुधीर निंबा पगार
D.C.E.
९४२२२६९४४६
1
संचालक
श्री विजयकुमार भाऊसाहेब हळदे
M.Com.
९९२२९३२१७३
1
संचालक
श्री सुनील फकिरराव बच्छाव
B.Com.
९४२२२५३८३४
1
संचालक
श्री दिलीप भागवत थेटे
H.S.C.
९३७३९०२२२४
1
संचालक
श्री शिरीष वसंतराव भालेराव
M.Com., M.A.
९४२२२५१९७५
1
संचालक
श्री बाळासाहेब गोविंदराव ठाकरेपाटील
B.A.
७५०७००२२०२
1
संचालक
श्री दिपक बाबुराव अहिरे
T.Y.B.A
९४२३४७९०४५
1
संचालक
श्री प्रविण लक्ष्मण भाबड
B.Com.
९९२२१२६२४४
1
संचालक
श्री अजित महेश आव्हाड
F.Y.B.Com
९४२३०४०१६५
1
संचालक
श्री दिलीप नारायण सलादे
H.S.C.Com.
९७६३५८४४७०
1
संचालक
श्री सुभाष मोगल पगारे
H.S.C.
९४२१८६२४८९
1
संचालक
श्री संदिप रघुनाथ पाटील
B.A.
९४२२८४२७२१
1
संचालक
श्री महेश नारायण मुळे
९४०३३६३७०७
1
संचालक
श्री सुनील तबाजी गिते
B.Sc.
८२७५५८५३५९
1
संचालक
श्री प्रशांत त्र्यंबक गोवर्धने
D.C.E.
९८२२८४३७३८
1
संचालक
श्री मंगेश ठाणसिंग पवार
F.Y.B.A.
८३८००७६४०१
1
संचालक
श्री प्रशांत सर्जेराव कवडे
M.A.
९४०३२०५६८६
1
संचालिका
सौ. मंदाकिनी विलास पवार
B.A.
७५०७४३७८९७
1
संचालिका
सौ. धनश्री भालचंद्र कापडणीस
B.Sc. Ele. , P.G.D.C.M
९४२१४००१५६
1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री सुरेश रतन पाटील
B.Sc, B.Ed., M.A, LLB, DBM, MBA, CAIIB
९६३७१५८३५४
1
व्यवस्थापक
श्री अण्णासाहेब त्रिंबकराव बडाख
M.Com., G D C & A,
B.A., B.Ed
९९२३९३५३८१
1
संचालक मंडळ २०१२-२०१७
अध्यक्ष
श्री भाऊसाहेब लक्ष्मण खातळे
D.C.E.
९८२२१२५०५८
1
उपाध्यक्ष
श्री शिरीष वसंत भालेराव
M.Com., M.A.
९४२२२५१९७५
1
 
संचालक
श्री महेश दगुजी आव्हाड
B.A.(Eng.)
९२२६२९०९३२
1
संचालक
श्री सुधीर निंबा पगार
D.C.E.
९४२२२६९४४६
1
संचालक
श्री विजयकुमार भाऊसाहेब हळदे
M.Com.
९९२२९३२१७३
1
संचालक
श्री दिलीप (राजे) बाळासाहेब मोरे
C.E.A.
९४२२७५४५५४
1
 
संचालक
श्री अशोक हस्तीमलजी गुळेचा
B.A.(Eco.)
९४२३९३०३८५
1
संचालक
श्री सुनील फकीरराव बच्छाव
B.Com.
९४२२२५३८३४
1
संचालक
श्री उत्तमराव वामनराव देशमाने
H.S.C. (Sci)
९९२१२१०७७७
1
संचालक
श्री उत्तमराव(बाबा) रामचंद्र गांगुर्डे
H.S.C.(Sci.),
ITI Draftsman Mach.
९८२२८४७५०९
1
संचालक
श्री प्रमोद भगवंतराव निरगुडे
B.A.
९४०४८०३०३१
1
संचालक
श्री रमण (अण्णा) काशिनाथ मोरे
Diploma in (C.A. Asstt.)
९८६०३४४५७५
1
संचालक
श्री निलेश यादवराव देशमुख
B.Sc. (Chem.)
९८५०५५६४०८
1
संचालक
श्री बाळासाहेब गोविंदराव ठाकरेपाटील
B.A.
७५०७००२२०२
1
संचालक
श्री बबनराव नामदेवराव भोसले
B.Sc.
९८९०३०८१८२
1
संचालक
श्री राजेंद्र शिवाजीराव पवार
B.Com.
९८८१४५१०३५
1
संचालक
श्री दिलीप (नाना) माधवराव सानप
F.Y.B.A.
९६०४८२८४७८
1
संचालक
श्री हरिश्चंद्र कचरू रणमाळे
S.S.C.
९०११४६९३४२
1
संचालिका
सौ. प्रतिभा विलास गोवर्धने
B.A.(BJC), D.H.E.
९२२६३६११५२
1
संचालिका
सौ. शुभदा राजेंद्र देशपांडे
F.Y.B.A.
९७६३७०३७३३
1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री प्रकाश विश्वनाथ क्षीरसागर
D.C.A., G D C & A
९४२३९६२६३४
1
व्यवस्थापक
श्री अण्णासाहेब त्रिंबकराव बडाख
M.Com., G D C & A,
B.A., B.Ed
९९२३९३५३८१
1
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved