logo
dicgc
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
संपर्क
प्रशासकीय कार्यालय :
भाभा नगर , नाशिक शाखा
पत्ता:सोम हाईटस , समता संकुल, पहिला मजला,भाभा नगर,
मुंबई नाक्याजवळ , नाशिक ४२२०११
फोन नं: (०२५३) - २२१६१०० ते  २२१६११६
फॅक्स नं:०२५३-२५९५०८२
ई-मेल आयडी:-bhabhanagar@nzspks.com/nzspks.bhabhanagar@gmail.com
new
   शाखाविस्तार
मुख्य शाखा :
रविवार कारंजा, नाशिक
पत्ता:मयुरेश चेंबर्स, गायधनी लेन, रविवार कारंजा, नाशिक,
फोन नं:(०२५३) २५०८३०५,२५०९८०४
फॅक्स नं:०२५३-२५९५०८२
ई-मेल आयडी:-rk@nzspksbk.com/nzspksrk@gmail.com
new
येवला शाखा, नाशिक:
पत्ता:सर्व्हे नंबर ४०/अ/१, प्लॉट नंबर ८, पंचायत समिती
कार्यालया जवळ, कोपरगाव रोड , ता. येवला जि. नाशिक
फोन नं: (०२५५९) -२६५१९५
फॅक्स नं:०२५३-२५९५०८२
ई-मेल आयडी:-yeola@nzspksbk.com/nzspksyeola05@gmail.com
new
मालेगाव शाखा नाशिक :
पत्ता:११९७, कोळवले भवन, शिवाजीरोड, मालेगाव कॅम्प,
ता. मालेगाव, जि. नाशिक
फोन नं:(०२५५४) -२५४५५५
फॅक्स नं:०२५३-२५९५०८२
ई-मेल आयडी:-malegaon@nzspksbk.com/zpbankmalegaon@gmail.com
new
कळवण शाखा, नाशिक :
पत्ता:शॉप नंबर ०३, एस. के. प्लाझा, गणेश नगर,
मु . पो . ता . कळवण, जि. नाशिक
फोन नं: (०२५९२) -२२२४२२
फॅक्स नं:०२५३-२५९५०८२
ई-मेल आयडी:-kalwan@nzspksbk.com/nzspkskalwan27@gmail.com
new
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved