logo
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
कर्ज योजना
सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक कारणासाठी मुदत कर्ज , पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, दुर्धर आजारासाठी वैद्यकीय कर्जमतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणासाठी तात्काळ कर्ज,पेन्शनर सभासदांना निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज,शैक्षणिक साहित्य कर्ज, हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज, वाहन कर्ज (चार चाकी/दु चाकी) अशा विविध कर्ज योजना चालू आहेत
                                                  दि. ०१/०९/२०२१ पासुन  कर्जावरील  व्याजदर पत्रक : 
अ. क्र. कर्जप्रकार कमाल कर्ज मर्यादा नियमित व्याजदर दंड व्याजदर
१. नवीन मुदत कर्ज (NTL) १५  लाख ११.५०% २% थकित रकमेवर
२. वाहन कर्ज(चार चाकी)(VEHLN) १५  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
३. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) ३ लाख १०.५०% नियमित व्याजदराने
४. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) २  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
४. हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) ५  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
५. मतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज १.५० लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
६. वैद्यकीय कर्ज (Medical Loan) १  लाख १२.००% नियमित व्याजदराने
७. वाहन कर्ज(दु चाकी)(VEHLN) १  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
८. तात्काळ कर्ज (ETLN) २५  हजार १२.००% २% थकित रकमेवर
९. निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज (NPENLN) ५०  हजार ११.५०% २% थकित रकमेवर
१०. शैक्षणिक साहित्य कर्ज (EIL) ५०  हजार ११.००% २% थकित रकमेवर

    कर्ज प्रकरण करतांना जोडावायाच्या स्टॅम्पपेपर व प्रोसिसिंग फी.
 

अ. क्र. कर्ज रक्कम आवश्यक स्टॅम्प पेपर्स प्रोसिसिंग फी. एकुण
१. रु. १००००० पर्यंत रु. १०० रु.५९ रु. १५९
. रु. १०००००  ते  रु. २००००० रु. २०० रु.११८ रु. ३१८
. रु. २००००१  ते  रु. ३००००० रु. ३०० रु.१७७ रु. ४७७
. रु. ३००००१  ते  रु. ४००००० रु. ४०० रु.२३६ रु. ६३६
५. रु. ४००००१  ते  रु. ५००००० रु. ५०० रु.२९५ रु. ७९५
६. रु. ५००००१  ते  रु. ६००००० रु. ६०० रु.३५४ रु. ९५४
७. रु. ६००००१  ते  रु. ७००००० रु. ७०० रु.४१३ रु. १११३
. रु. ७००००१  ते  रु. ८००००० रु. ८०० रु.४७२ रु.१२७२
९. रु. ८००००१  ते  रु. ९००००० रु. ९०० रु.५३१ रु.१४३१
१०. रु. ९००००१  ते  रु. १०००००० रु. १००० रु.५९० रु.१५९०
११. रु. १०००००१  ते  रु. ११००००० रु. ११०० रु.६४९ रु.१७४९
१२. रु.११००००१ ते  रु. १२००००० रु. १२०० रु.७०८ रु.१९०८
१३. रु. १२००००१  ते  रु. १३००००० रु. १३०० रु.७६७ रु.२०६७
१४. रु. १३००००१  ते  रु. १४००००० रु. १४०० रु.८२६ रु.२२२६
१५. रु.१४००००१  ते  रु. १५००००० रु. १००० रु.८८५ रु.२३८५

सभासदत्व पूर्ण झालेल्या कालावधीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा.

कालावधी रक्कम रु.

सभासद होवून पहिली वर्गणी कपात झालेनंतर १ वर्षापर्यंत
५०००००
   १ वर्ष पूर्ण  झालेपासून  २ वर्षापर्यत ७०००००
२वर्ष पूर्ण  झालेपासून ३ वर्षापर्यत १००००००
३ वर्ष  पूर्ण झालेनंतर १५०००००
सभासदाचे कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा हप्ता धरून एकुण पगाराच्या १/३ वेतन
                                                          सुधारित कालावधी व कर्ज रकमेनुसार कर्जाचा मासिक हफ्ता (EMI ) रु ५००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर ११.५० % प्रमाणे 
रु ५०,००० ते रु १५,०००००
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
१२ २४ ३६ ४८ ६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४
रु. ५०००० ४९४० २८५० २१५० १८१० १६०० १४७० १३७० १३०० १२५० १२१० ११७० ११५०
रु. १००००० ९३७० ५१९० ३८०० ३११० २७०० २४३० २२४० २१०० १९९० १९१० १८४० १७९०
रु.१५०००० १३८०० ७५३० ५४५० ४४२० ३८०० ३४०० ३११० २९०० २७४० २६१० २५१० २४३०
रु. २००००० १८२३० ९८७० ७१०० ५७२० ४९०० ४३६० ३९८० ३७०० ३४९० ३३२० ३१८० ३०७०
रु. २५०००० २२६६० १२२२० ८७५० ७०३० ६००० ५३३० ४८५० ४५०० ४२३० ४०२० ३८५० ३७१०
रु. ३००००० २७०९० १४५६० १०४०० ८३३० ७१०० ६२९० ५७२० ५३०० ४९८० ४७२० ४५२० ४३५०
रु. ३५०००० ३१५२० १६९०० १२०५० ९६४० ८२०० ७२६० ६५९० ६१०० ५७२० ५४३० ५१९० ५०००
रु. ४००००० ३५९५० १९२४० १३७०० १०९४० ९३०० ८२२० ७४६० ६९०० ६४७० ६१३० ५८६० ५६४०
रु. ४५०००० ४०३८० २१५८० १५३४० १२२५० १०४०० ९१९० ८३३० ७७०० ७२१० ६८३० ६५३० ६२८०
१० रु. ५००००० ४४८१० २३९३० १६९९० १३५५० ११५०० १०१५० ९२०० ८४९० ७९६० ७५३० ७२०० ६९२०
११ रु. ५५०००० ४९२४० २६२७० १८६४० १४८५० १२६०० १११२० १००७० ९२९० ८७०० ८२४० ७८७० ७५६०
१२ रु. ६००००० ५३६७० २८६१० २०२९० १६१६० १३७०० १२०८० १०९४० १००९० ९४५० ८९४० ८५४० ८२००
१३ रु. ६५०००० ५८१०० ३०९५० २१९४० १७४६० १४८०० १३०४० ११८१० १०८९० १०१९० ९६४० ९२०० ८८५०
१४ रु.७००००० ६२५४० ३३२९० २३५९० १८७७० १५९०० १४०१० १२६८० ११६९० १०९४० १०३५० ९८७० ९४९०
१५ रु. ७५०००० ६६९७० ३५६४० २५२४० २००७० १७००० १४९७० १३५४० १२४९० ११६८० ११०५० १०५४० १०१३०
१६ रु. ८००००० ७१४०० ३७९८० २६८९० २१३८० १८१०० १५९४० १४४१० १३२९० १२४३० ११७५० ११२१० १०७७०
१६ रु. ८५०००० ७५८३० ४०३२० २८५३० २२६८० १९२०० १६९०० १५२८० १४०९० १३१७० १२४६० ११८८० ११४१०
१६ रु. ९००००० ८०२६० ४२६६० ३०१८० २३९९० २०३०० १७८७० १६१५० १४८९० १३९२० १३१६० १२५५० १२०५०
१६ रु. ९५०००० ८४६९० ४५००० ३१८३० २५२९० २१४०० १८८३० १७०२० १५६९० १४६६० १३८६० १३२२० १२७००
१६ रु. १००००० ८९१२० ४७३५० ३३४८० २६५९० २२५०० १९८०० १७८९० १६४८० १५४१० १४५६० १३८९० १३३४०
१६ रु. १५०००० ९३५५० ४९६९० ३५१३० २७९०० २३६०० २०७६० १८७६० १७२८० १६१५० १५२७० १४५६० १३९८०
१६ रु. ११००००० ९७९८० ५२०३० ३६७८० २९२०० २४७०० २१७३० १९६३० १८०८० १६९०० १५९७० १५२३० १४६२०
१६ रु. ११५०००० १०२४१० ५४३७० ३८४३० ३०५१० २५८०० २२६९० २०५०० १८८८० १७६४० १६६७० १५९०० १५२६०
१६ रु. १२००००० १०६८४० ५६७१० ४००८० ३१८१० २६९०० २३६५० २१३७० १९६८० १८३९० १७३८० १६५७० १५९००
१६ रु. १२५०००० १११२७० ५९०६० ४१७३० ३३१२० २८००० २४६२० २२२४० २०४८० १९१३० १८०८० १७२३० १६५५०
१६ रु. १३००००० ११५७०० ६१४०० ४३३७० ३४४२० २९१०० २५५८० २३११० २१२८० १९८८० १८७८० १७९०० १७१९०
१६ रु. १३५०००० ११५७०० ६१४०० ४३३७० ३४४२० २९१०० २५५८० २३११० २१२८० १९८८० १८७८० १८५७० १७८३०
१६ रु. १४००००० ११५७०० ६१४०० ४३३७० ३४४२० २९१०० २५५८० २३११० २१२८० १९८८० १८७८० १९२४० १८४७०
१६ रु. १४५०००० ११५७०० ६१४०० ४३३७० ३४४२० २९१०० २५५८० २३११० २१२८० १९८८० १८७८० १९९१० १९११०
१६ रु. १५००००० ११५७०० ६१४०० ४३३७० ३४४२० २९१०० २५५८० २३११० २१२८० १९८८० १८७८० २०५८० १९७५०
' शैक्षणिक साहित्य कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ११ .०० % प्रमाणे                                                  
अ.क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने १८ महिने २४ महिने
१. रु. १०००० ८९० ६१० ४७०
.  रु. २०००० १७७० १२१० ९४०
.   रु. ३०००० २६६० १८२० १४००
.   रु. ४०००० ३५४० २४३० १८७०
५.  रु. ५०००० ४४२० ३०३० २३३०
' वाहन कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर १० .०० % प्रमाणे
अ. क्र. कर्ज रक्कम २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने ७२ महिने ८४ महिने
१. रु. १००००० ४६२० ३२३० २५४० २१३० १८६० १६७०
.   रु. २००००० ९२३० ६४६० ५०८० ४२५० ३७१० ३३३०
.   रु. ३००००० १३८५० ९६९० ७६१० ६३८० ५५६० ४९९०
.   रु. ४००००० १८४६० १२९१० १०१५० ८५०० ७४२० ६६५०
५.   रु. ५००००० २३०८० १६१४० १२६९० १०६३० ९२७० ८३१०
६.   रु. ६००००० २७६९० १९३७० १५२२० १२७५० १११२० ९९७०
७.   रु. ७००००० ३२३१० २२५९० १७७६० १४८८० १२९७० ११६३०
.   रु. ८००००० ३६९२० २५८२० २०३०० १७००० १४८३० १३२९०
९.   रु. ९००००० ४१५४० २९०५० २२८३० १९१३० १६६८० १४९५०
१०.  रु. १०००००० ४६१५० ३२२७० २५३७० २१२५० १८५३० १६६१०
                               कर्ज योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
#
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved