logo
dicgc
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
कर्ज योजना
सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक कारणासाठी मुदत कर्ज , पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, दुर्धर आजारासाठी वैद्यकीय कर्जमतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणासाठी तात्काळ कर्ज,पेन्शनर सभासदांना निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज, सोनेतारण कर्ज, हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज, वाहन कर्ज (चार चाकी/दु चाकी) ,नवीन फ्लॅट /रो हाऊस / नवीन घर / बंगला  विकत घेण्यासाठी  गृह कर्ज योजना अशा विविध कर्ज योजना चालू आहेत
                                                  दि. १९/०१/२०२४ पासुन  कर्जावरील  व्याजदर पत्रक : 
अ. क्र. कर्जप्रकार कमाल कर्ज मर्यादा नियमित व्याजदर दंड व्याजदर
१. नवीन मुदत कर्ज (NTL) २०  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
२. वाहन कर्ज(चार चाकी)(VEHLN) २०  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
३.. वाहन कर्ज(दु चाकी)(VEHLN) ३  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
४. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) १५ लाख १०.५०% २% थकित रकमेवर
५. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) २  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
६. हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) ५  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
७. मतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज १  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
वैद्यकीय कर्ज (Medical Loan) ३ लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
९. तात्काळ कर्ज (ETLN) २५  हजार ११.५०% २% थकित रकमेवर
१०. निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज (NPENLN) २  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
११. गृह कर्ज योजना (MEMHLN ) ५०  लाख ९.९०% २% थकित रकमेवर

सभासदत्व पूर्ण झालेल्या कालावधीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा.

कालावधी रक्कम रु.

सभासद होवून १ वर्षापर्यंत(कार्यालयातून पहिली वर्गणी कपात होणे आवश्यक राहील किंवा ECS ने वर्गणी रक्कम बँकेत जमा होणे आवश्यक राहील.)
५०००००
  १ वर्षाचे पुढे ते २ वर्षापर्यंत १००००००
२ वर्षाचे पुढे ते ३ वर्षापर्यंत १५०००००
३ वर्षाचे पुढे ते ४ वर्षापर्यंत २००००००
४ वर्षाचे पुढे ते ५ वर्षापर्यंत २५०००००
सभासदाचे कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा हप्ता धरून एकुण पगाराच्या १/३ वेतन हातात मिळणे आवश्यक राहील.
                                                            नियमित मुदत कर्जसाठी यापुढे प्रति लाख रु. १००/- रुपये ऐवजी कर्ज रक्कम कितीही असली
                                                            तरी  फक्त रु . १००/- चा स्टॅम्प पेपर किंवा कर्ज  करारनामा यावर रक्कम रु.१००/- चे फ्रॅकिंग आवश्यक राहील
                                                            मंजूर  कर्ज रकमेच्या प्रमाणांत प्रोसेसिंग फी आकारण्यात येईल. सदरची  फी प्रती लाख ५० रुपये अधिक GST
                                                           अशी राहील.
                                   सुधारित कालावधी व कर्ज रकमेनुसार कर्जाचा मासिक हफ्ता (EMI ) रु१०००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर ११.०० % प्रमाणे
रु ५०,००० ते रु २०,०००००
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
१२ २४ ३६ ४८ ६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४
रु. ५०००० ५४२० ३३४० २६४० २३०० २०९० १९६० १८६० १७९० १७४० १६९० १६६० १६३०
रु.१००००० ९८४० ५६७० ४२८० ३५९० ३१८० २९१० २७२० २५८० २४७० २३८० २३१० २२६०
रु.१५०००० १४२६० ८००० ५९२० ४८८० ४२७० ३८६० ३५७० ३३६० ३२०० ३०७० २९७० २८९०
रु.२००००० १८६८० १०३३० ७५५० ६१७० ५३५० ४८१० ४४३० ४१५० ३९३० ३७६० ३६२० ३५१०
रु.२५०००० २३१०० १२६६० ९१९० ७४७० ६४४० ५७६० ५२९० ४९३० ४६६० ४४५० ४२८० ४१४०
रु.३००००० २७५२० १४९९० १०८३० ८७६० ७५३० ६७२० ६१४० ५७२० ५३९० ५१४० ४९३० ४७७०
रु.३५०००० ३१९४० १७३२० १२४६० १००५० ८६१० ७६७० ७००० ६५०० ६१२० ५८३० ५५९० ५३९०
रु.४००००० ३६३६० १९६५० १४१०० ११३४० ९७०० ८६२० ७८५० ७२९० ६८६० ६५२० ६२४० ६०२०
रु४५०००० ४०७८० २१९८० १५७४० १२६४० १०७९० ९५७० ८७१० ८०७० ७५९० ७२०० ६९०० ६६५०
१० रु.५००००० ४५२०० २४३१० १७३७० १३९३० ११८८० १०५२० ९५७० ८८६० ८३२० ७८९० ७५५० ७२७०
११ रु५५०००० ४९६१० २६६४० १९०१० १५२२० १२९६० ११४७० १०४२० ९६४० ९०५० ८५८० ८२१० ७९००
१२ रु.६००००० ५४०३० २८९७० २०६५० १६५१० १४०५० १२४३० ११२८० १०४३० ९७८० ९२७० ८८६० ८५३०
१३ रु६५०००० ५८४५० ३१३०० २२२९० १७८०० १५१४० १३३८० १२१३० ११२२० १०५१० ९९६० ९५२० ९१५०
१४ रु७००००० ६२८७० ३३६३० २३९२० १९१०० १६२२० १४३३० १२९९० १२००० ११२४० १०६५० १०१७० ९७८०
१५ रु७५०००० ६७२९० ३५९६० २५५६० २०३९० १७३१० १५२८० १३८५० १२७९० ११९७० ११३४० १०८२० १०४१०
१६ रु.८००००० ७१७१० ३८२९० २७२०० २१६८० १८४०० १६२३० १४७०० १३५७० १२७१० १२०३० ११४८० ११०३०
१७ रु८५०००० ७६१३० ४०६२० २८८३० २२९७० १९४९० १७१८० १५५६० १४३६० १३४४० १२७१० १२१३० ११६६०
१८ रु.९००००० ८०५५० ४२९५० ३०४७० २४२७० २०५७० १८१४० १६४२० १५१४० १४१७० १३४०० १२७९० १२२९०
१९ रु.९५०००० ८४९७० ४५२८० ३२११० २५५६० २१६६० १९०९० १७२७० १५९३० १४९०० १४०९० १३५४० १२९१०
२० रु१००००० ८९३९० ४७६१० ३३७४० २६८५० २२७५० २००४० १८१३० १६७१० १५६३० १४७८० १४१०० १३५४०
२१ रु१५०००० ९३८१० ४९९४० ३५३८० २८१४० २३८३० २०९९० १८९८० १७५०० १६३६० १५४७० १४७५० १४१७०
२२ रु११००००० ९८२२० ५२२७० ३७०२० २९४४० २४९२० २१९४० १९८४० १८२८० १७०९० १६१६० १५४१० १४७९०
२३ रु११५०००० १०२६४० ५४६०० ३८६५० ३०७३० २६०१० २२८९० २०७०० १९०७० १७८२० १६८५० १६०६० १५४२०
२४ रु१२००००० १०७०६० ५६९३० ४०२९० ३२०२० २७१०० २३८५० २१५५० १९८६० १८५६० १७५४० १६७२० १६०५०
२५ रु१२५०००० १११४८० ५९२६० ४१९३० ३३३१० २८१८० २४८०० २२४१० २०६४० १९२९० १८२२० १७३७० १६६७०
२६ रु१३००००० ११५९०० ६१६०० ४३५७० ३४६०० २९२७० २५७५० २३२६० २१४३० २००२० १८९१० १८०३० १७३००
२७ रु१३५०००० १२०३२० ६३९३० ४५२०० ३५९०० ३०३६० २६७०० २४१२० २२२१० २०७५० १९६०० १८६८० १७९३०
२८ रु१४००००० १२४७४० ६६२६० ४६८४० ३७१९०  ३१४४० २७६५० २४९८० २३००० २१४८० २०२९० १९३३० १८५५०
२९ रु१४५०००० १२९१६० ६८५९० ४८४८० ३८४८० ३२५३० २८६०० २५८३० २३७८० २२२१० २०९८० १९९९० १९१८०
३० रु१५००००० १३३५८० ७०९२० ५०११० ३९७७० ३३६२० २९५६० २५८३० २३७८० २२२१० २०९८० १९९९० १९१८०
३१ रु१५५०००० १३८००० ७३२५० ५१७५० ४१०७० ३४७१० ३०५१० २७५४० २५३५० २३६८० २२३६० २१३०० २०४४०
३२ रु१६००००० १४२४२० ७५५८० ५३३९० ४२३६० ३५७९० ३१४६० २८४०० २६१४० २४४१० २३०५० २१९५० २१०६०
३३ रु१६५०००० १४६८३० ७७९१० ५५०२० ४३६५० ३६८८० ३२४१० २९२६० २६९२० २५१४० २३७३० २२६१० २१६९०
३४ रु१७००००० १५१२५०  ८०२४० ५६६६० ४४९४० ३७९७० ३३३६० ३०११० २७७१० २५८७० २४४२० २३२६० २२३२०
३५ रु१७५०००० १५५६७०  ८२५७० ५८३०० ४६२३० ३९०५० ३४३१० ३०९७० २८४९० २६६०० २५११० २३९२० २२९४०
३६ रु१८००००० १६००९० ८४९०० ५९९३० ४७५३० ४०१४० ३५२७० ३१८३० २९२८० २७३३० २५८०० २४५७० २३५७०
३७ रु१८५०००० १६४५१० ८७२३० ६१५७० ४८८२० ४१२३० ३६२२० ३२६८० ३००७० २८०६० २६४९० २५२३० २४२००
३८ रु१९००००० १६८९३०  ८९५६० ६३२१० ५०११० ४२३२० ३७१७० ३३५४० ३०८५० २८७९० २७१८० २५८८० २४८२०
३९ रु१९५०००० १७३३५०  ९१८९० ६४८५० ५१४०० ४३४०० ३८१२० ३४३९० ३१६४० २९५३० २७८७० २६५४० २५४५०
४० रु२०००००० १७७७७० ९४२२० ६६४८० ५२७०० ४४४९० ३९०७० ३५२५० ३२४२० ३०२६० २८५६० २७१९० २६०८०
' शैक्षणिक साहित्य कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ११ .०० % प्रमाणे '
अ.क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने १८ महिने २४ महिने
१. रु. १०००० ८९० ६१० ४७०
.  रु. २०००० १७७० १२१० ९४०
.   रु. ३०००० २६६० १८२० १४००
.   रु. ४०००० ३५४० २४३० १८७०
५.  रु. ५०००० ४४२० ३०३० २३३०
' वाहन कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता  (EMI)रु १०००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर १० .०० % प्रमाणे
अ. क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने ७२ महिने ८४ महिने
१. रु. ५०००० ४९०० २८१० २१२० १७७० १५७० १४३० १३४०
२. रु. १००००० ९३०० ५१२० ३७३० ३०४० २६३० २३६० २१७०
३. रु. १५०००० १३६९० ७४३० ५३५० ४३१० ३६९० ३२८० ३०००
.  रु. २००००० १८०९० ९७३० ६९६० ५५८० ४७५० ४२१० ३८३०
५. रु. २५०००० २२४८० १२०४० ८५७० ६८५० ५८२० ५१४० ४६६०
. रु. ३००००० २६८८० १४३५० १०१९० ८११० ६८८० ६०६० ५४९०
७. रु. ३५०००० ३१२८० १६६६० ११८०० ९३८० ७९४० ६९९० ६३२०
.  रु. ४००००० ३५६७० १८९६० १३४१० १०६५० ९००० ७९२० ७१५०
. रु. ४५०००० ४००७० २१२७० १५०३० ११९२० १००७० ८८४० ७९८०
. रु. ५००००० ४४४६० २३५८० १६६४० १३१९० १११३० ९७७० ८८१०
११. रु. ५५०००० ४८८६० २५८८० १८२५० १४४५० १२१९० १०६९० ९६४०
१२.  रु. ६००००० ५३२५० २८१९० १९८७० १५७२० १३२५० ११६२० १०४७०
१३. रु. ६५०००० ५७६५० ३०५०० २१४८० १६९९० १४३२० १२५५० ११३००
१४. रु. ७००००० ६२०५० ३२८१० २३०९० १८२६० १५३८० १३४७० १२१३०
१५. रु. ७५०००० ६६४४० ३७४२० २४७१० १९५३० १६४४० १४४०० १२९६०
१६. रु. ८००००० ७०८४० ३९७३० २६३२० २०८०० १७५०० १५३३० १३७९०
१७. रु. ८५०००० ७५२३० ४२०४० २७९३० २२०६० १८५६० १६२५० १४६२०
१८.  रु. ९००००० ७९६३० ४४३४० २९५५० २३३३० १९६३० १७१८० १५४५०
. रु. ९५०००० ८४०३० ४६६५० ३११६० २४६०० २०६९० १८१०० १६२८०
२०.  रु. १०००००० ८८४२० ४६१५० ३२७७० २५८७० २१७५० १९०३० १७११०
२१. रु. १०५०००० ९२८२० ४८९६० ३४३९० २७१४० २२८१० १९९६० १७९४०
२२. रु. ११००००० ९७२१० ५१२६० ३६००० २८४०० २३८८० २०८८० १८७७०
२३. रु. ११५०००० १०१६१० ५३५७० ३७६१० २९६७० २४९४० २१८१० १९६००
२४. रु. १२००००० १०६००० ५५८८० ३९२३० ३०९४० २६००० २२७४० २०४३०
२५. रु. १२५०००० ११०४०० ५८१९० ४०८४० ३२२१० २७०६० २३६६० २१२६०
२६. रु. १३००००० ११४८०० ६०४९० ४२४५० ३३४८० २८१३० २४५९० २२०९०
२७. रु. १३५०००० ११९१९० ६२८०० ४४०७० ३४७४० २९१९० २५५१० २२९२०
२८. रु. १४००००० १२३५९० ६५११० ४५६८० ३६०१० ३०२५० २६४४० २३७५०
२९. रु. १४५०००० १२७९८० ६७४२० ४७२९० ३७२८० ३१३१० २७३७० २४५८०
३०. रु.१५००००० १३२३८० ६९७२० ४८९१० ३८५५० ३२३८० २८२९० २५४१०
३१. रु.१५५०००० १३६७७० ७२०३० ५०५२० ३९८२० ३३४४० २९२२० २६२४०
३२. रु.१६००००० १४११७० ७४३४० ५२१३० ४१०९० ३४५०० ३०१५० २७०७०
३३. रु.१६५०००० १४५५७० ७६६४० ५३७५० ४२३५० ३५५६० ३१०७० २७९००
३४. रु.१७००००० १४९९६० ७८९५० ५५३६० ४३२६० ३६६२० ३२००० २८७३०
३५. रु.१७५०००० १५४३६० ८१२६० ५६९७० ४४८९० ३७६९० ३२९३० २९५६०
३६. रु.१८००००० १५८७५० ८३५७० ५८५९० ४६१६० ३८७५० ३३८५० ३०३९०
३७. रु.१८५०००० १६३१५० ८५८७० ६०२०० ४७४३० ३९८१० ३४७८० ३१२२०
३८. रु.१९००००० १६७५५० ८८१८० ६१८१० ४८६९० ४०८७० ३५७०० ३२०५०
३९. रु.१९५०००० १७१९४० ९०४९० ६३४३० ४९९६० ४१९४० ३६६३० ३२८८०
४०. रु. २०००००० १७६३४० ९२७९० ६५०४० ५१२३० ४३००० ३७५६० ३३७१०
' गृह कर्ज योजना '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ९.९० % प्रमाणे
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४ १५६ १६८ १८० १९२ २०४ २१६ २२८ २४०
रु.५००००० १०६०० ९२४० ८२८० ७५७० ७०२० ६५८० ६२४० ५९५० ५७१० ५५२० ५३५० ५२०० ५०८० ४९७० ४८८० ४८००
रु१०००००० २१२०० १८४८० १६५५० १५१३० १४०३० १३१६० १२४७० ११९०० ११४२० ११०३० १०६९० १०४०० १०१५० ९९४० ९७५० ९५९०
रु१५००००० ३१८०० २७७२० २४८३० २२६९० २१०४० १९७४० १८७०० १७८४० १७१३० १६५४० १६०३० १५६०० १५२३० १४९१० १४६३० १४३८०
रु२०००००० ४२४०० ३६९६० ३३१०० ३०२५० २८०५० २६३२० २४९३० २३७९० २२८४० २२०५० २१३७० २०८००  २०३०० १९८७० १९५०० १९१७०
रु२५००००० ५३००० ४६१९० ४१३८० ३७८१० ३५०७० ३२९०० ३११६० २९७४० २८५५० २७५६० २६७२० २६००० २५३८० २४८४० २४३७० २३९७०
रु३०००००० ६३६०० ५५४३० ४९६५० ४५३७० ४२०८० ३९४८० ३७४०० ३५६८० ३४२६० ३३०७० ३२०६० ३१२०० ३०४५० २९८१० २९२५० २८७६०
रु३५००००० ७४२०० ६४६७० ५७९३० ५२९३० ४९०९० ४६०६० ४३६३० ४१६३० ३९९७० ३८५८० ३७४०० ३६३९० ३५५३० ३४७७० ३४१२० ३३५५०
रु४०००००० ८४८०० ७३९१० ६६२०० ६०४९० ५६१०० ५३६४० ४९८६० ४७५८० ४५६८० ४४०९० ४२७४० ४१५९० ४०६०० ३९७४० ३८९९० ३८३४०
रु४५००००० ९५४०० ८३१४० ७४४८० ६८०५० ६३१२०  ५९२२० ५६०९० ५३५२० ५१३९० ४९६०० ४८०९० ४६७९० ४५६७०  ४४७१० ४३८७० ४३१३०
१० रु५०००००० १०५९९० ९२३८० ८२७५० ७५६१० ७०१३० ६५८०० ६२३२० ५९४७० ५७१०० ५५१२० ५३४३० ५१९९० ५०७५० ४९६८० ४८७४० ४७९३०
                            
   कर्ज योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
# # # # # # # ## #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved