logo
dicgc
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
कर्ज योजना
सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक कारणासाठी मुदत कर्ज , पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, दुर्धर आजारासाठी वैद्यकीय कर्जमतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणासाठी तात्काळ कर्ज,पेन्शनर सभासदांना निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज,शैक्षणिक साहित्य कर्ज, हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज, वाहन कर्ज (चार चाकी/दु चाकी) ,नवीन फ्लॅट /रो हाऊस / नवीन घर / बंगला  विकत घेण्यासाठी  गृह कर्ज योजना अशा विविध कर्ज योजना चालू आहेत
                                                  दि. ०१/१२/२०२२ पासुन  कर्जावरील  व्याजदर पत्रक : 
अ. क्र. कर्जप्रकार कमाल कर्ज मर्यादा नियमित व्याजदर दंड व्याजदर
१. नवीन मुदत कर्ज (NTL) २०  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
२. वाहन कर्ज(चार चाकी)(VEHLN) २०  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
३. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) ५ लाख १०.५०% २% थकित रकमेवर
४. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) २  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
५. हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) ५  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
६. मतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज १  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
७. वैद्यकीय कर्ज (Medical Loan) १.५० लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
८. वाहन कर्ज(दु चाकी)(VEHLN) २  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
९. तात्काळ कर्ज (ETLN) २५  हजार ११.५०% २% थकित रकमेवर
१०. निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज (NPENLN) २  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
११. शैक्षणिक साहित्य कर्ज (EIL) ५०  हजार ११.००% २% थकित रकमेवर
१२. गृह कर्ज योजना (MEMHLN ) ५०  लाख ८.९०% २% थकित रकमेवर

    कर्ज प्रकरण करतांना जोडावायाच्या स्टॅम्पपेपर व प्रोसिसिंग फी.
 

अ. क्र. कर्ज रक्कम आवश्यक स्टॅम्प पेपर्स प्रोसिसिंग फी. एकुण
१. रु. १००००० पर्यंत रु. १०० रु.५९ रु. १५९
. रु. १०००००  ते  रु. २००००० रु. २०० रु.११८ रु. ३१८
. रु. २००००१  ते  रु. ३००००० रु. ३०० रु.१७७ रु. ४७७
. रु. ३००००१  ते  रु. ४००००० रु. ४०० रु.२३६ रु. ६३६
५. रु. ४००००१  ते  रु. ५००००० रु. ५०० रु.२९५ रु. ७९५
६. रु. ५००००१  ते  रु. ६००००० रु. ६०० रु.३५४ रु. ९५४
७. रु. ६००००१  ते  रु. ७००००० रु. ७०० रु.४१३ रु. १११३
. रु. ७००००१  ते  रु. ८००००० रु. ८०० रु.४७२ रु.१२७२
९. रु. ८००००१  ते  रु. ९००००० रु. ९०० रु.५३१ रु.१४३१
१०. रु. ९००००१  ते  रु. १०००००० रु. १००० रु.५९० रु.१५९०
११. रु. १०००००१  ते  रु. ११००००० रु. ११०० रु.६४९ रु.१७४९
१२. रु.११००००१ ते  रु. १२००००० रु. १२०० रु.७०८ रु.१९०८
१३. रु. १२००००१  ते  रु. १३००००० रु. १३०० रु.७६७ रु.२०६७
१४. रु. १३००००१  ते  रु. १४००००० रु. १४०० रु.८२६ रु.२२२६
१५. रु.१४००००१  ते  रु. १५००००० रु. १५०० रु.८८५ रु.२३८५
१६. रु.१५००००१  ते  रु. १६००००० रु. १६०० रु.९४४ रु.२५४४
१६. रु.१६००००१  ते  रु. १७००००० रु. १७०० रु.१००३ रु.२७०३
१८. रु.१७००००१  ते  रु. १८००००० रु. १८०० रु.१०६२ रु.२८६२
१९. रु.१८००००१  ते  रु. १९००००० रु. १९०० रु.११२१ रु.३०२१
२०. रु.१९००००१  ते  रु. २०००००० रु. २००० रु.११८० रु.३१८०

सभासदत्व पूर्ण झालेल्या कालावधीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा.

कालावधी रक्कम रु.

सभासद होवून पहिली वर्गणी कपात झालेनंतर १ वर्षापर्यंत
७०००००
   १ वर्ष पूर्ण  झालेपासून  २ वर्षापर्यत १५०००००
२ वर्ष  पूर्ण झालेनंतर २००००००
सभासदाचे कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा हप्ता धरून एकुण पगाराच्या १/३ वेतन हातात मिळणे आवश्यक राहील.
सुधारित कालावधी व कर्ज रकमेनुसार कर्जाचा मासिक हफ्ता (EMI ) रु ५००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर ११.०० % प्रमाणे
रु ५०,००० ते रु २०,०००००
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
१२ २४ ३६ ४८ ६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४
रु. ५०००० ४९२० २८४० २१४० १८०० १५९० १४६० १३६० १२९० १२४० ११९० ११६० ११३०
रु. १००००० ९३४० ५१७० ३७८० ३०९० २६८० २४१० २२२० २०८० १९७० १८८० १८१० १७६०
रु.१५०००० १३७६० ७५०० ५४२० ४३८० ३७७० ३३६० ३०७० २८६० २७०० २५७० २४७० २३९०
रु. २००००० १८१८० ९८३० ७०५० ५६७० ४८५० ४३१० ३९३० ३६५० ३४३० ३२६० ३१२० ३०१०
रु. २५०००० २२६०० १२१६० ८६९० ६९७० ५९४० ५२६० ४७९० ४४३० ४१६० ३९५० ३७८० ३६४०
रु. ३००००० २७०२० १४४९० १०३३० ८२६० ७०३० ६२२० ५६४० ५२२० ४८९० ४६४० ४४३० ४२७०
रु. ३५०००० ३१४४० १६८२० ११९६० ९५५० ८११० ७१७० ६५०० ६००० ५६२० ५३३० ५०९० ४८९०
रु. ४००००० ३५८६० १९१५० १३६०० १०८४० ९२०० ८१२० ७३५० ६७९० ६३६० ६०२० ५७४० ५५२०
रु. ४५०००० ४०२८० २१४८० १५२४० १२१४० १०२९० ९०७० ८२१० ७५७० ७०९० ६७०० ६४०० ६१५०
१० रु. ५००००० ४४७०० २३८१० १६८७० १३४३० ११३८० १००२० ९०७० ८३६० ७८२० ७३९० ७०५० ६७७०
११ रु. ५५०००० ४९११० २६१४० १८५१० १४७२० १२४६० १०९७० ९९२० ९१४० ८५५० ८०८० ७७१० ७४००
१२ रु. ६००००० ५३५३० २८४७० २०१५० १६०१० १३५५० ११९३० १०७८० ९९३० ९२८० ८७७० ८३६० ८०३०
१३ रु. ६५०००० ५७९५० ३०८०० २१७९० १७३०० १४६४० १२८८० ११६३० १०७२० १००१० ९४६० ९०२० ८६५०
१४ रु.७००००० ६२३७० ३३१३० २३४२० १८६०० १५७२० १३८३० १२४९० ११५०० १०७४० १०१५० ९६७० ९२८०
१५ रु. ७५०००० ६६७९० ३५४६० २५०६० १९८९० १६८१० १४७८० १३३५० १२२९० ११४७० १०८४० १०३२० ९९१०
१६ रु. ८००००० ७१२१० ३७७९० २६७०० २११८० १७९०० १५७३० १४२०० १३०७० १२२१० ११५३० १०९८० १०५३०
१७ रु. ८५०००० ७५६३० ४०१२० २८३३० २२४७० १८९९० १६६८० १५०६० १३८६० १२९४० १२२१० ११६३० १११६०
१८ रु. ९००००० ८००५० ४२४५० २९९७० २३७७० २००७० १७६४० १५९२० १४६४० १३६७० १२९०० १२२९० ११७९०
१९ रु. ९५०००० ८४४७० ४४७८० ३१६१० २५०६० २११६० १८५९० १६७७० १५४३० १४४०० १३५९० १२९४० १२४१०
२० रु. १००००० ८८८९० ४७११० ३३२४० २५०६० २२२५० १९५४० १७६३० १६२१० १५१३० १४२८० १३६०० १३०४०
२१ रु. १५०००० ९३३१० ४९४४० ३४८८० २७६४० २३३३० २०४९० १८४८० १७००० १५८६० १४९७० १४२५० १३६७०
२२ रु. ११००००० ९७७२० ५१७७० ३६५२० २८९४० २४४२० २१४४० १९३४० १७७८० १६५९० १५६६० १४९१० १४२९०
२३ रु. ११५०००० १०२१४० ५४१०० ३८१५० ३०२३० २५५१० २२३९० २०२०० १८५७० १७३२० १६३५० १५५६० १४९२०
२४ रु. १२००००० १०६५६० ५६४३० ३९७९० ३१५२० २६६०० २३३५० २१०५० १९३६० १८०६० १७०४० १६२२० १५५५०
२५ रु. १२५०००० ११०९८० ५८७६० ४१४३० ३२८१० २७६८० २४३०० २१९१० २०१४० १८७९० १७७२० १६८७० १६१७०
२६ रु. १३००००० ११५४०० ६११०० ४३०७० ३४१०० २८७७० २५२५० २२७६० २०९३० १९५२० १८४१० १७५३० १६८००
२७ रु. १३५०००० ११९८२० ६३४३० ४४७०० ३५४०० २९८६० २६२०० २३६२० २१७१० २०२५० १९१०० १८१८० १७४३०
२८ रु. १४००००० १२४२४० ६५७६० ४६३४० ३६६९०  ३०९४० २७१५० २४४८० २२५०० २०९८० १९७९० १८८३० १८०५०
२९ रु. १४५०००० १२८६६० ६८०९० ४७९८० ३७९८० ३२०३० २८१०० २५३३० २३२८० २१७१० २०४८० १९४९० १८६८०
३० रु. १५००००० १३३०८० ७०४२० ४९६१० ३९२७० ३३१२० २९०६० २६१९० २४०७० २२४४० २११७० २०१४० १९३१०
३१ रु. १५५०००० १३७५०० ७२७५० ५१२५० ४०५७० ३४२१० ३००१० २७०४० २४८५० २३१८० २१८६० २०८०० १९९४०
३२ रु. १६००००० १४१९२० ७५०८० ५२८९० ४१८६० ३५२९० ३०९६० २७९०० २५६४० २३९१० २२५५० २१४५० २०५६०
३३ रु. १६५०००० १४६३३० ७७४१० ५४५२० ४३१५० ३६३८० ३१९१० २८७६० २६४२० २४६४० २३२३० २२११० २११९०
३४ रु. १७००००० १५०७५०  ७९७४० ५६१६० ४४४४० ३७४७० ३२८६० २९६१० २७२१० २५३७० २३९२० २२७६० २१८२०
३५ रु. १७५०००० १५५१७०  ८२०७० ५७८०० ४५७३० ३८५५० ३३८१० ३०४७० २७९९० २६१०० २४६१० २३४२० २२४४०
३६ रु. १८००००० १५९५९० ८४४०० ५९४३० ४७०३० ३९६४० ३४७७० ३१३३० २८७८० २६८३० २५३०० २४०७० २३०७०
३७ रु. १८५०००० १६४०१० ८६७३० ६१०७० ४८३२० ४०७३० ३५७२० ३२१८० २९५७० २७५६० २५९९० २४७३० २३७००
३८ रु. १९००००० १६८४३०  ८९०६० ६२७१० ४९६१० ४१८२० ३६६७० ३३०४० ३०३५० २८२९० २६६८० २५३८० २४३२०
३९ रु. १९५०००० १७२८५०  ९१३९० ६४३५० ५०९०० ४२९०० ३७६२० ३३८९० ३११४० २९०३० २७३७० २६०४० २४९५०
४० रु. २०००००० १७७२७० ९३७२० ६५९८० ५२२०० ४३९९० ३८५७० ३४७५० ३१९२० २९७६० २८०६० २६६९० २५५८०
' शैक्षणिक साहित्य कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ११ .०० % प्रमाणे '
अ.क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने १८ महिने २४ महिने
१. रु. १०००० ८९० ६१० ४७०
.  रु. २०००० १७७० १२१० ९४०
.   रु. ३०००० २६६० १८२० १४००
.   रु. ४०००० ३५४० २४३० १८७०
५.  रु. ५०००० ४४२० ३०३० २३३०
' वाहन कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता  (EMI)रु ५००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर १० .०० % प्रमाणे
अ. क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने ७२ महिने ८४ महिने
१. रु. ५०००० ४९०० २८१० २१२० १७७० १५७० १४३० १३४०
२. रु. १००००० ९३०० ५१२० ३७३० ३०४० २६३० २३६० २१७०
३. रु. १५०००० १३६९० ७४३० ५३५० ४३१० ३६९० ३२८० ३०००
.  रु. २००००० १८०९० ९७३० ६९६० ५५८० ४७५० ४२१० ३८३०
५. रु. २५०००० २२४८० १२०४० ८५७० ६८५० ५८२० ५१४० ४६६०
. रु. ३००००० २६८८० १४३५० १०१९० ८११० ६८८० ६०६० ५४९०
७. रु. ३५०००० ३१२८० १६६६० ११८०० ९३८० ७९४० ६९९० ६३२०
.  रु. ४००००० ३५६७० १८९६० १३४१० १०६५० ९००० ७९२० ७१५०
. रु. ४५०००० ४००७० २१२७० १५०३० ११९२० १००७० ८८४० ७९८०
. रु. ५००००० ४४४६० २३५८० १६६४० १३१९० १११३० ९७७० ८८१०
११. रु. ५५०००० ४८८६० २५८८० १८२५० १४४५० १२१९० १०६९० ९६४०
१२.  रु. ६००००० ५३२५० २८१९० १९८७० १५७२० १३२५० ११६२० १०४७०
१३. रु. ६५०००० ५७६५० ३०५०० २१४८० १६९९० १४३२० १२५५० ११३००
१४. रु. ७००००० ६२०५० ३२८१० २३०९० १८२६० १५३८० १३४७० १२१३०
१५. रु. ७५०००० ६६४४० ३७४२० २४७१० १९५३० १६४४० १४४०० १२९६०
१६. रु. ८००००० ७०८४० ३९७३० २६३२० २०८०० १७५०० १५३३० १३७९०
१७. रु. ८५०००० ७५२३० ४२०४० २७९३० २२०६० १८५६० १६२५० १४६२०
१८.  रु. ९००००० ७९६३० ४४३४० २९५५० २३३३० १९६३० १७१८० १५४५०
. रु. ९५०००० ८४०३० ४६६५० ३११६० २४६०० २०६९० १८१०० १६२८०
२०.  रु. १०००००० ८८४२० ४६१५० ३२७७० २५८७० २१७५० १९०३० १७११०
२१. रु. १०५०००० ९२८२० ४८९६० ३४३९० २७१४० २२८१० १९९६० १७९४०
२२. रु. ११००००० ९७२१० ५१२६० ३६००० २८४०० २३८८० २०८८० १८७७०
२३. रु. ११५०००० १०१६१० ५३५७० ३७६१० २९६७० २४९४० २१८१० १९६००
२४. रु. १२००००० १०६००० ५५८८० ३९२३० ३०९४० २६००० २२७४० २०४३०
२५. रु. १२५०००० ११०४०० ५८१९० ४०८४० ३२२१० २७०६० २३६६० २१२६०
२६. रु. १३००००० ११४८०० ६०४९० ४२४५० ३३४८० २८१३० २४५९० २२०९०
२७. रु. १३५०००० ११९१९० ६२८०० ४४०७० ३४७४० २९१९० २५५१० २२९२०
२८. रु. १४००००० १२३५९० ६५११० ४५६८० ३६०१० ३०२५० २६४४० २३७५०
२९. रु. १४५०००० १२७९८० ६७४२० ४७२९० ३७२८० ३१३१० २७३७० २४५८०
३०. रु.१५००००० १३२३८० ६९७२० ४८९१० ३८५५० ३२३८० २८२९० २५४१०
३१. रु.१५५०००० १३६७७० ७२०३० ५०५२० ३९८२० ३३४४० २९२२० २६२४०
३२. रु.१६००००० १४११७० ७४३४० ५२१३० ४१०९० ३४५०० ३०१५० २७०७०
३३. रु.१६५०००० १४५५७० ७६६४० ५३७५० ४२३५० ३५५६० ३१०७० २७९००
३४. रु.१७००००० १४९९६० ७८९५० ५५३६० ४३२६० ३६६२० ३२००० २८७३०
३५. रु.१७५०००० १५४३६० ८१२६० ५६९७० ४४८९० ३७६९० ३२९३० २९५६०
३६. रु.१८००००० १५८७५० ८३५७० ५८५९० ४६१६० ३८७५० ३३८५० ३०३९०
३७. रु.१८५०००० १६३१५० ८५८७० ६०२०० ४७४३० ३९८१० ३४७८० ३१२२०
३८. रु.१९००००० १६७५५० ८८१८० ६१८१० ४८६९० ४०८७० ३५७०० ३२०५०
३९. रु.१९५०००० १७१९४० ९०४९० ६३४३० ४९९६० ४१९४० ३६६३० ३२८८०
४०. रु. २०००००० १७६३४० ९२७९० ६५०४० ५१२३० ४३००० ३७५६० ३३७१०
' गृह कर्ज योजना '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ८.९० % प्रमाणे
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४ १५६ १६८ १८० १९२ २०४ २१६ २२८ २४०
रु. ५००००० १०३६० ८९९० ८०२० ७३०० ६७५० ६३१० ५९६० ५६७० ५४२० ५२२० ५०५० ४९०० ४७७० ४६६० ४५६० ४४७०
रु. १०००००० २०७१० १७९८० १६०४० १४६०० १३४९० १२६२० ११९१० ११३३० १०८४० १०४४० १००९० ९७९० ९५३० ९३१० ९११० ८९४०
रु.१५००००० ३१०७० २६९७० २४०६० २१९०० २०२४० १८९३० १७८६० १६९९० १६२६० १५६५० १५१३० १४६८० १४२९० १३९६० १३६६० १३४००
रु. २०००००० ४१४२० ३५९६० ३२०८० २९२०० २६९८० २५२३० २३८२० २२६५० २१६८० २०८७० २०१७० १९५७०  १९०६० १८६१० १८२२० १७८७०
रु. २५००००० ५१७८० ४४९४० ४०१०० ३६५०० ३३७३० ३१५४० २९७७० २८३२० २७१०० २६०८० २५२१० २४४७० २३८२० २३२६० २२७७० २२३४०
रु. ३०००००० ६२१३० ५३९३० ४८१२० ४३८०० ४०४७० ३७८५० ३५७२० ३३९८० ३२५२० ३१३०० ३०२५० २९३६० २८५८० २७९१० २७३२० २६८००
रु. ३५००००० ७२४९० ६२९२० ५६१४० ५११०० ४७२२० ४४१५० ४१६७० ३९६४० ३७९४० ३६५१० ३५३०० ३४२५० ३३३५० ३२५६० ३१८७० ३१२७०
रु. ४०००००० ८२८४० ७१९१० ६४१६० ५८४०० ५३९६० ५०४६० ४७६३० ४५३०० ४३३६० ४१७३० ४०३४० ३९१४० ३८११० ३७२१० ३६४३० ३५७४०
रु. ४५००००० ९३२०० ८०९०० ७२१८० ६५७०० ६०७१०  ५६७७०  ५३५८० ५०९६० ४८७८० ४६९४० ४५३८० ४४०४० ४२८७०  ४१८६० ४०९८० ४०२००
१० रु. ५०००००० १०३५५० ८९८०० ८०२०० ७३००० ६७४५० ६३०७० ५९५३० ५६६३० ५४२०० ५२१६० ५०४२० ४८९३० ४७६४० ४६५२० ४५५३० ४४६७०
                            
   कर्ज योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
# # # # # # # ## #

 
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved