logo
dicgc
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
कर्ज योजना
सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक कारणासाठी मुदत कर्ज , पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, दुर्धर आजारासाठी वैद्यकीय कर्जमतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणासाठी तात्काळ कर्ज,पेन्शनर सभासदांना निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज, सोनेतारण कर्ज, हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज, वाहन कर्ज (चार चाकी/दु चाकी) ,नवीन फ्लॅट /रो हाऊस / नवीन घर / बंगला  विकत घेण्यासाठी  गृह कर्ज योजना अशा विविध कर्ज योजना चालू आहेत
                                                  दि. १९/०१/२०२४ पासुन  कर्जावरील  व्याजदर पत्रक : 
अ. क्र. कर्जप्रकार कमाल कर्ज मर्यादा नियमित व्याजदर दंड व्याजदर
१. नवीन मुदत कर्ज (NTL) २०  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
२. वाहन कर्ज(चार चाकी)(VEHLN) २०  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
३.. वाहन कर्ज(दु चाकी)(VEHLN) ३  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
४. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) १५ लाख १०.५०% २% थकित रकमेवर
५. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) २  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
६. हप्तेबंदी सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) ५  लाख १०.००% २% थकित रकमेवर
७. मतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज १  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
वैद्यकीय कर्ज (Medical Loan) ३ लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
९. तात्काळ कर्ज (ETLN) २५  हजार ११.५०% २% थकित रकमेवर
१०. निवृत्ती वेतन(पेन्शनर) कर्ज (NPENLN) २  लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
११. गृह कर्ज योजना (MEMHLN ) ५०  लाख ९.९०% २% थकित रकमेवर

सभासदत्व पूर्ण झालेल्या कालावधीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा.

कालावधी रक्कम रु.

सभासद होवून १ वर्षापर्यंत(कार्यालयातून पहिली वर्गणी कपात होणे आवश्यक राहील किंवा ECS ने वर्गणी रक्कम बँकेत जमा होणे आवश्यक राहील.)
५,००,०००
  १ वर्षाचे पुढे २०,००,०००
सभासदाचे कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा हप्ता धरून एकुण पगाराच्या १/३ वेतन हातात मिळणे आवश्यक राहील.
                                         नियमित मुदत कर्जसाठी यापुढे प्रति लाख रु. १००/- रुपये ऐवजी कर्ज रक्कम कितीही असली
                                        तरी फक्त रु . १००/- चा स्टॅम्प पेपर किंवा कर्ज करारनामा यावर रक्कम रु.१००/- चे फ्रॅकिंग आवश्यक राहील
                                        मंजूर कर्ज रकमेच्या प्रमाणांत प्रोसेसिंग फी आकारण्यात येईल. सदरची  फी प्रती लाख ५० रुपये अधिक GST
                                       अशी राहील.
                     सुधारित कालावधी व कर्ज रकमेनुसार कर्जाचा मासिक हफ्ता (EMI ) रु१०००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर ११.०० % प्रमाणे
रु ५०,००० ते रु २०,००,०००
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
१२ २४ ३६ ४८ ६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४ १५६ १६८ १८०
रु. ५०,००० ५४२० ३३४० २६४० २३०० २०९० १९६० १८६० १७९० १७४० १६९० १६६० १६३० १६१० १५९० १५७०
रु.१,००,००० ९८४० ५६७० ४२८० ३५९० ३१८० २९१० २७२० २५८० २४७० २३८० २३१० २२६० २२१० २१७० २१४०
रु.१,५०,००० १४२६० ८००० ५९२० ४८८० ४२७० ३८६० ३५७० ३३६० ३२०० ३०७० २९७० २८९० २८२० २७६० २७१०
रु.२,००,००० १८६८० १०३३० ७५५० ६१७० ५३५० ४८१० ४४३० ४१५० ३९३० ३७६० ३६२० ३५१० ३४२० ३३४० ३२८०
रु.२,५०,००० २३१०० १२६६० ९१९० ७४७० ६४४० ५७६० ५२९० ४९३० ४६६० ४४५० ४२८० ४१४० ४०२० ३९३० ३८५०
रु.३,००,००० २७५२० १४९९० १०८३० ८७६० ७५३० ६७२० ६१४० ५७२० ५३९० ५१४० ४९३० ४७७० ४६३० ४५१० ४४१०
रु.३,५०,००० ३१९४० १७३२० १२४६० १००५० ८६१० ७६७० ७००० ६५०० ६१२० ५८३० ५५९० ५३९० ५२३० ५१०० ४९८०
रु.४,००,००० ३६३६० १९६५० १४१०० ११३४० ९७०० ८६२० ७८५० ७२९० ६८६० ६५२० ६२४० ६०२० ५८४० ५६८० ५५५०
रु४,५०,००० ४०७८० २१९८० १५७४० १२६४० १०७९० ९५७० ८७१० ८०७० ७५९० ७२०० ६९०० ६६५० ६४४० ६२७० ६१२०
१० रु.५,००,००० ४५२०० २४३१० १७३७० १३९३० ११८८० १०५२० ९५७० ८८६० ८३२० ७८९० ७५५० ७२७० ७०४० ६८५० ६६९०
११ रु५,५०,००० ४९६१० २६६४० १९०१० १५२२० १२९६० ११४७० १०४२० ९६४० ९०५० ८५८० ८२१० ७९०० ७६५० ७४३० ७२६०
१२ रु.६,००,००० ५४०३० २८९७० २०६५० १६५१० १४०५० १२४३० ११२८० १०४३० ९७८० ९२७० ८८६० ८५३० ८२५० ८०२० ७८२०
१३ रु६,५०,००० ५८४५० ३१३०० २२२९० १७८०० १५१४० १३३८० १२१३० ११२२० १०५१० ९९६० ९५२० ९१५० ८८५० ८६०० ८३९०
१४ रु७,००,००० ६२८७० ३३६३० २३९२० १९१०० १६२२० १४३३० १२९९० १२००० ११२४० १०६५० १०१७० ९७८० ९४६० ९१९० ८९६०
१५ रु७,५०,००० ६७२९० ३५९६० २५५६० २०३९० १७३१० १५२८० १३८५० १२७९० ११९७० ११३४० १०८२० १०४१० १००६० ९७७० ९५३०
१६ रु.८,००,००० ७१७१० ३८२९० २७२०० २१६८० १८४०० १६२३० १४७०० १३५७० १२७१० १२०३० ११४८० ११०३० १०६७० १०३६० १०१००
१७ रु८,५०,००० ७६१३० ४०६२० २८८३० २२९७० १९४९० १७१८० १५५६० १४३६० १३४४० १२७१० १२१३० ११६६० ११२७० १०९४० १०६७०
१८ रु.९,००,००० ८०५५० ४२९५० ३०४७० २४२७० २०५७० १८१४० १६४२० १५१४० १४१७० १३४०० १२७९० १२२९० ११८७० ११५३० ११२३०
१९ रु.९,५०,००० ८४९७० ४५२८० ३२११० २५५६० २१६६० १९०९० १७२७० १५९३० १४९०० १४०९० १३५४० १२९१० १२४८० १२११० ११८००
२० रु१,००,००० ८९३९० ४७६१० ३३७४० २६८५० २२७५० २००४० १८१३० १६७१० १५६३० १४७८० १४१०० १३५४० १३०८० १२७०० १२३७०
२१ रु१,५०,००० ९३८१० ४९९४० ३५३८० २८१४० २३८३० २०९९० १८९८० १७५०० १६३६० १५४७० १४७५० १४१७० १३६८० १३२८० १२९४०
२२ रु११,००,००० ९८२२० ५२२७० ३७०२० २९४४० २४९२० २१९४० १९८४० १८२८० १७०९० १६१६० १५४१० १४७९० १४२९० १३८६० १३५१०
२३ रु११,५०,००० १०२६४० ५४६०० ३८६५० ३०७३० २६०१० २२८९० २०७०० १९०७० १७८२० १६८५० १६०६० १५४२० १४८९० १४४५० १४०८०
२४ रु१२,००,००० १०७०६० ५६९३० ४०२९० ३२०२० २७१०० २३८५० २१५५० १९८६० १८५६० १७५४० १६७२० १६०५० १५५०० १५०३० १४६४०
२५ रु१२,५०,००० १११४८० ५९२६० ४१९३० ३३३१० २८१८० २४८०० २२४१० २०६४० १९२९० १८२२० १७३७० १६६७० १६१०० १५६२० १५२१०
२६ रु१३,००,००० ११५९०० ६१६०० ४३५७० ३४६०० २९२७० २५७५० २३२६० २१४३० २००२० १८९१० १८०३० १७३०० १६७०० १६२०० १५७८०
२७ रु१३,५०,००० १२०३२० ६३९३० ४५२०० ३५९०० ३०३६० २६७०० २४१२० २२२१० २०७५० १९६०० १८६८० १७९३० १७३१० १६७९० १६३५०
२८ रु१४,००,००० १२४७४० ६६२६० ४६८४० ३७१९०  ३१४४० २७६५० २४९८० २३००० २१४८० २०२९० १९३३० १८५५० १७९१० १७३७० १६९२०
२९ रु१४,५०,००० १२९१६० ६८५९० ४८४८० ३८४८० ३२५३० २८६०० २५८३० २३७८० २२२१० २०९८० १९९९० १९१८० १८५१० १७९६० १७४९०
३० रु१५,००,००० १३३५८० ७०९२० ५०११० ३९७७० ३३६२० २९५६० २५८३० २३७८० २२२१० २०९८० २०६४० १९८१० १९१२० १८५४० १८०५०
३१ रु१५,५०,००० १३८००० ७३२५० ५१७५० ४१०७० ३४७१० ३०५१० २७५४० २५३५० २३६८० २२३६० २१३०० २०४४० १९७२० १९१३० १८६२०
३२ रु१६,००,००० १४२४२० ७५५८० ५३३९० ४२३६० ३५७९० ३१४६० २८४०० २६१४० २४४१० २३०५० २१९५० २१०६० २०३३० १९७१० १९१९०
३३ रु१६,५०,००० १४६८३० ७७९१० ५५०२० ४३६५० ३६८८० ३२४१० २९२६० २६९२० २५१४० २३७३० २२६१० २१६९० २०९३० २०२९० १९७६०
३४ रु१७,००,००० १५१२५०  ८०२४० ५६६६० ४४९४० ३७९७० ३३३६० ३०११० २७७१० २५८७० २४४२० २३२६० २२३२० २१५३० २०८८० २०३३०
३५ रु१७,५०,००० १५५६७०  ८२५७० ५८३०० ४६२३० ३९०५० ३४३१० ३०९७० २८४९० २६६०० २५११० २३९२० २२९४० २२१४० २१४६० २०९००
३६ रु१८,००,००० १६००९० ८४९०० ५९९३० ४७५३० ४०१४० ३५२७० ३१८३० २९२८० २७३३० २५८०० २४५७० २३५७० २२७४० २२०५० २१४६०
३७ रु१८,५०,००० १६४५१० ८७२३० ६१५७० ४८८२० ४१२३० ३६२२० ३२६८० ३००७० २८०६० २६४९० २५२३० २४२०० २३३४० २२६३० २२०३०
३८ रु१९,००,००० १६८९३०  ८९५६० ६३२१० ५०११० ४२३२० ३७१७० ३३५४० ३०८५० २८७९० २७१८० २५८८० २४८२० २३९५० २३२२० २२६००
३९ रु१९,५०,००० १७३३५०  ९१८९० ६४८५० ५१४०० ४३४०० ३८१२० ३४३९० ३१६४० २९५३० २७८७० २६५४० २५४५० २४५५० २३८०० २३१७०
४० रु२०,००,००० १७७७७० ९४२२० ६६४८० ५२७०० ४४४९० ३९०७० ३५२५० ३२४२० ३०२६० २८५६० २७१९० २६०८० २५१६० २४३९० २३७४०
' शैक्षणिक साहित्य कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ११ .०० % प्रमाणे '
अ.क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने १८ महिने २४ महिने
१. रु. १०,००० ८९० ६१० ४७०
.  रु. २०,००० १७७० १२१० ९४०
.   रु. ३०,००० २६६० १८२० १४००
.   रु. ४०,००० ३५४० २४३० १८७०
५.  रु. ५०,००० ४४२० ३०३० २३३०
' वाहन कर्ज '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता  (EMI)रु १०००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर १० .०० % प्रमाणे
अ. क्र. कर्ज रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने ७२ महिने ८४ महिने
१. रु. ५०,००० ४९०० २८१० २१२० १७७० १५७० १४३० १३४०
२. रु. १,००,००० ९३०० ५१२० ३७३० ३०४० २६३० २३६० २१७०
३. रु. १,५०,००० १३६९० ७४३० ५३५० ४३१० ३६९० ३२८० ३०००
.  रु. २,००,००० १८०९० ९७३० ६९६० ५५८० ४७५० ४२१० ३८३०
५. रु. २,५०,००० २२४८० १२०४० ८५७० ६८५० ५८२० ५१४० ४६६०
. रु. ३,००,००० २६८८० १४३५० १०१९० ८११० ६८८० ६०६० ५४९०
७. रु. ३,५०,००० ३१२८० १६६६० ११८०० ९३८० ७९४० ६९९० ६३२०
.  रु. ४,००,००० ३५६७० १८९६० १३४१० १०६५० ९००० ७९२० ७१५०
. रु. ४,५०,००० ४००७० २१२७० १५०३० ११९२० १००७० ८८४० ७९८०
. रु. ५,००,००० ४४४६० २३५८० १६६४० १३१९० १११३० ९७७० ८८१०
११. रु. ५,५०,००० ४८८६० २५८८० १८२५० १४४५० १२१९० १०६९० ९६४०
१२.  रु. ६,००,००० ५३२५० २८१९० १९८७० १५७२० १३२५० ११६२० १०४७०
१३. रु. ६,५०,००० ५७६५० ३०५०० २१४८० १६९९० १४३२० १२५५० ११३००
१४. रु. ७,००,००० ६२०५० ३२८१० २३०९० १८२६० १५३८० १३४७० १२१३०
१५. रु. ७,५०,००० ६६४४० ३७४२० २४७१० १९५३० १६४४० १४४०० १२९६०
१६. रु. ८,००,००० ७०८४० ३९७३० २६३२० २०८०० १७५०० १५३३० १३७९०
१७. रु. ८,५०,००० ७५२३० ४२०४० २७९३० २२०६० १८५६० १६२५० १४६२०
१८.  रु. ९,००,००० ७९६३० ४४३४० २९५५० २३३३० १९६३० १७१८० १५४५०
. रु. ९,५०,००० ८४०३० ४६६५० ३११६० २४६०० २०६९० १८१०० १६२८०
२०.  रु. १०,००,००० ८८४२० ४६१५० ३२७७० २५८७० २१७५० १९०३० १७११०
२१. रु. १०,५०,००० ९२८२० ४८९६० ३४३९० २७१४० २२८१० १९९६० १७९४०
२२. रु. ११,००,००० ९७२१० ५१२६० ३६००० २८४०० २३८८० २०८८० १८७७०
२३. रु. ११,५०,००० १०१६१० ५३५७० ३७६१० २९६७० २४९४० २१८१० १९६००
२४. रु. १२,००,००० १०६००० ५५८८० ३९२३० ३०९४० २६००० २२७४० २०४३०
२५. रु. १२,५०,००० ११०४०० ५८१९० ४०८४० ३२२१० २७०६० २३६६० २१२६०
२६. रु. १३,००,००० ११४८०० ६०४९० ४२४५० ३३४८० २८१३० २४५९० २२०९०
२७. रु. १३,५०,००० ११९१९० ६२८०० ४४०७० ३४७४० २९१९० २५५१० २२९२०
२८. रु. १४,००,००० १२३५९० ६५११० ४५६८० ३६०१० ३०२५० २६४४० २३७५०
२९. रु. १४,५०,००० १२७९८० ६७४२० ४७२९० ३७२८० ३१३१० २७३७० २४५८०
३०. रु.१५,००,००० १३२३८० ६९७२० ४८९१० ३८५५० ३२३८० २८२९० २५४१०
३१. रु.१५,५०,००० १३६७७० ७२०३० ५०५२० ३९८२० ३३४४० २९२२० २६२४०
३२. रु.१६,००,००० १४११७० ७४३४० ५२१३० ४१०९० ३४५०० ३०१५० २७०७०
३३. रु.१६,५०,००० १४५५७० ७६६४० ५३७५० ४२३५० ३५५६० ३१०७० २७९००
३४. रु.१७,००,००० १४९९६० ७८९५० ५५३६० ४३२६० ३६६२० ३२००० २८७३०
३५. रु.१७,५०,००० १५४३६० ८१२६० ५६९७० ४४८९० ३७६९० ३२९३० २९५६०
३६. रु.१८,००,००० १५८७५० ८३५७० ५८५९० ४६१६० ३८७५० ३३८५० ३०३९०
३७. रु.१८,५०,००० १६३१५० ८५८७० ६०२०० ४७४३० ३९८१० ३४७८० ३१२२०
३८. रु.१९,००,००० १६७५५० ८८१८० ६१८१० ४८६९० ४०८७० ३५७०० ३२०५०
३९. रु.१९,५०,००० १७१९४० ९०४९० ६३४३० ४९९६० ४१९४० ३६६३० ३२८८०
४०. रु. २०,००,००० १७६३४० ९२७९० ६५०४० ५१२३० ४३००० ३७५६० ३३७१०
' गृह कर्ज योजना '  रक्कमेनुसार कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) तक्ता व्याजदर ९.९० % प्रमाणे
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
६० ७२ ८४ ९६ १०८ १२० १३२ १४४ १५६ १६८ १८० १९२ २०४ २१६ २२८ २४०
रु.५,००,००० १०६०० ९२४० ८२८० ७५७० ७०२० ६५८० ६२४० ५९५० ५७१० ५५२० ५३५० ५२०० ५०८० ४९७० ४८८० ४८००
रु१०,००,००० २१२०० १८४८० १६५५० १५१३० १४०३० १३१६० १२४७० ११९०० ११४२० ११०३० १०६९० १०४०० १०१५० ९९४० ९७५० ९५९०
रु१५,००,००० ३१८०० २७७२० २४८३० २२६९० २१०४० १९७४० १८७०० १७८४० १७१३० १६५४० १६०३० १५६०० १५२३० १४९१० १४६३० १४३८०
रु२०,००,००० ४२४०० ३६९६० ३३१०० ३०२५० २८०५० २६३२० २४९३० २३७९० २२८४० २२०५० २१३७० २०८००  २०३०० १९८७० १९५०० १९१७०
रु२५,००,००० ५३००० ४६१९० ४१३८० ३७८१० ३५०७० ३२९०० ३११६० २९७४० २८५५० २७५६० २६७२० २६००० २५३८० २४८४० २४३७० २३९७०
रु३०,००,००० ६३६०० ५५४३० ४९६५० ४५३७० ४२०८० ३९४८० ३७४०० ३५६८० ३४२६० ३३०७० ३२०६० ३१२०० ३०४५० २९८१० २९२५० २८७६०
रु३५,००,००० ७४२०० ६४६७० ५७९३० ५२९३० ४९०९० ४६०६० ४३६३० ४१६३० ३९९७० ३८५८० ३७४०० ३६३९० ३५५३० ३४७७० ३४१२० ३३५५०
रु४०,००,००० ८४८०० ७३९१० ६६२०० ६०४९० ५६१०० ५३६४० ४९८६० ४७५८० ४५६८० ४४०९० ४२७४० ४१५९० ४०६०० ३९७४० ३८९९० ३८३४०
रु४५,००,००० ९५४०० ८३१४० ७४४८० ६८०५० ६३१२०  ५९२२० ५६०९० ५३५२० ५१३९० ४९६०० ४८०९० ४६७९० ४५६७०  ४४७१० ४३८७० ४३१३०
१० रु५०,००,००० १०५९९० ९२३८० ८२७५० ७५६१० ७०१३० ६५८०० ६२३२० ५९४७० ५७१०० ५५१२० ५३४३० ५१९९० ५०७५० ४९६८० ४८७४० ४७९३०
                            
   कर्ज योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
# # # # # # # ## #

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved