logo
आपले नाशिक जिल्हा सरकारी आणि परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित मध्ये स्वागत आहे
कर्ज योजना
सभासदांना त्यांच्या वैयक्तिक कारणासाठी मुदत कर्ज , पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, दुर्धर आजारासाठी वैद्यकीय कर्जमतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज, वैद्यकीय व शैक्षणिक कारणासाठी तात्काळ कर्ज अशा विविध कर्ज योजना चालू आहेत
                                                  दि. ०१/०९/२०१७ पासुन  कर्जावरील  व्याजदर पत्रक : 
अ. क्र. कर्जप्रकार कमाल कर्ज मर्यादा नियमित व्याजदर दंड व्याजदर
१. नवीन मुदत कर्ज (NTL) ८  लाख १२.५०% २% थकित रकमेवर
२. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan) २  लाख १२.००% २% थकित रकमेवर
३. शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) ३ लाख १०.५०% नियमित व्याजदराने
४. वैद्यकीय कर्ज (Medical Loan) १ लाख १२.००% नियमित व्याजदराने
५. मतीमंद पाल्याचा औषधोपचारासाठी कर्ज १.५० लाख ११.००% २% थकित रकमेवर
६. तात्काळ कर्ज (EMLN) २५  हजार १२.५०% २% थकित रकमेवर
७. वाहन कर्ज(दु चाकी)(VEHLN) १  लाख १२.००% २% थकित रकमेवर
८. वाहन कर्ज(चार चाकी)(VEHLN) ७  लाख १२.००% २% थकित रकमेवर                                                      कर्ज प्रकरण करतांना जोडावायाच्या स्टॅम्पपेपर व प्रोसिसिंग फी.
 
अ. क्र. कर्ज रक्कम आवश्यक स्टॅम्प पेपर्स प्रोसिसिंग फी. एकुण
१. रु. १००००० पर्यंत रु. १०० रु. ११८ रु. २१८
२. रु. १०००००  ते  रु. २००००० रु. २०० रु. ११८ रु. ३१८
३. रु. २००००१  ते  रु. ३००००० रु. ३०० रु. ११८ रु. ४१८
४. रु. ३००००१  ते  रु. ४००००० रु. ४०० रु. ११८ रु. ५१८
५. रु. ४००००१  ते  रु. ५००००० रु. ५०० रु. ११८ रु. ६१८
६. रु. ५००००१  ते  रु. ६००००० रु. ६०० रु. २३२ रु. ८३२
७. रु. ६००००१  ते  रु. ७००००० रु. ७०० रु. ३५४ रु. ९५४
८. रु. ७००००१  ते  रु. ८००००० रु. ८०० रु. ४७२ रु.१२७२                                                     सभासदत्व पूर्ण झालेल्या कालावधीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा
 
 
कालावधी रक्कम रु. आवश्यक शेअर्स + वर्गणी = एकुण
सभासद झालेनंतर १ वर्ष पावेतो ३००००० १५०००+४५००० = ६००००
१ १/२ वर्ष पावेतो ४००००० २००००+६०००० = ८००००
२  वर्ष झालेनंतर ५०००००  २५००० + ७५००० = १०००००
२  वर्ष झालेनंतर ६००००० ३०००० + ९०००० = १२००००
३ वर्ष झालेनंतर ७००००० ३५००० + १०५००० = १४००००
३ वर्ष झालेनंतर ८००००० ४०००० + १२००००= १६००००
सभासदाचे कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा हप्ता धरून एकुण पगाराच्या १/३ वेतन
                                                          सुधारित कालावधी व कर्ज रकमेनुसार कर्जाचा मासिक हफ्ता (EMI ) रु ५००/- वर्गणीसह तक्ता व्याजदर १२.५०% प्रमाणे
रु ५०,००० ते रु ८,००,०००
अ.क्र.
कालावधी/कर्ज रक्कम
कर्जहफ्ता कालावधी(महिने) नुसार
१२ २४ ३६ ४८ ६० ७२ ८४ ९६  १०८ १२०
रु. ५०००० ४९६० २८७० २१८० १८३० १६३० १५०० १४०० १३३० १२८० १२४०
रु. १००००० ९४१० ५२४० ३८५० ३१६० २७५० २४९० २३०० २१६० २०५० १९७०
रु.१५०००० १३८७० ७६०० ५५२० ४४९० ३८८० ३४८० ३१९० २९८० २८३० २७००
रु. २००००० १८३२० ९९७० ७२०० ५८२० ५००० ४४७० ४०९० ३८१० ३६०० ३४३०
रु. २५०००० २२७८० १२३३० ८८७० ७१५० ६१३० ५४६० ४९९० ४६४० ४३७० ४१६०
रु. ३००००० २७२३० १४७०० १०५४० ८४८० ७२५० ६४५० ५८८० ५४६० ५१५० ४९००
रु. ३५०००० ३१६८० १७०६० १२२१० ९८१० ८३८० ७४४० ६७८० ६२९० ५९२० ५६३०
रु. ४००००० ३६१४० १९४३० १३८९० १११४० ९५०० ८४३० ७६७० ७१२० ६६९० ६३६०
रु. ४५०००० ४०५९० २१७९० १५५६० १२४७० १०६३० ९४२० ८५७० ७९४० ७४७० ७०९०
१० रु. ५००००० ४५०५० २४१६० १७२३० १३७९० ११७५० १०४१० ९४७० ८७७० ८२४० ७८२०
११ रु. ५५०००० ४९५०० २६५२० १८९०० १५१२० १२८८० ११४०० १०३६० ९६०० ९०१० ८५६०
१२ रु. ६००००० ५३९५० २८८९० २०५८० १६४५० १४००० १२३९० ११२६० १०४२० ९७९० ९२९०
१३ रु. ६५०००० ५८४१० ३१२५० २२२५० १७७८० १५१३० १३३८० १२१५० ११२५० १०५६० १००२०
१४ रु.७००००० ६२८६० ३३६२० २३९२० १९११० १६२५० १४३७० १३०५० १२०८० ११३३० १०७५०
१५ रु. ७५०००० ६७३२० ३५९८० २५५९० २०४४० १७३८० १५३६० १३९५० १२९०० १२११० ११४८०
१६ रु. ८००००० ७१७७० ३८३५० २७२७० २१७७० १८५०० १६३५० १४८४० १३७३० १२८८० १२२१०
 
कर्ज योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
#
Copyright © Netwin Systems & Software (I) Pvt. Ltd. All Rights Reserved